Huomioi nämä oikaisupyynnössä vuonna 2017

Olemme taas perinteiseen tapaan pitäneet neuvontapalvelua oikaisupyyntöön liittyvissä kysymyksissä. Koska monet meille soittaneet ovat kyselleet samoja asioita, olen kerännyt tähän tehtäväkohtaisia huomioita vuoden 2017 lääketieteellisen pääsykokeesta oikaisupyyntöä ajatellen. Kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti viimeiseen tehtävään, jonka suhteen tietyn tyyppisestä koevastauksesta kannattaa hakea jopa 14 lisäpistettä.

Muista lukea myös oikaisuvaatimuksen yleisohjeet ja tilata Lääkisvalmennuksen laajennettu vastausanalyysi.

Virallisen vastausanalyysin päivitys

Huomaa, että virallista vastausanalyysiä on päivitetty. Olethan ladannut uusimman version.

Tehtävä 1

Jos olet A-osan kohdassa 15 vastannut vaihtoehdon b tai e, sinun kannattaa hakea oikaisua. Katso perustelut laajennetusta vastaustanalyysistämme. Tiedossamme ei ole muita tehtävän 1 kohtia, joissa on selkeät edellytykset oikaisulle, mutta jos olet eri mieltä vastausanalyysin kanssa, niin oikaisua voi toki yrittää.

Tehtävä 2

Virallisessa vastausanalyysissä on annettu seuraava vastaus, ja pisteytyksen perusteella vaikuttaa siltä, että näistä ainoastaan viimeinen on hyväksytty täysien pisteiden arvoiseksi oikeaksi vastaukseksi.

Lääketieteen pääsykoe 2017 tehtävä 2b vastaus

Jos olet tehnyt kaavan johtamisen oikein ja antanut vastaukseksi jommankumman kahdesta ensimmäisestä, etkä ole saanut täysiä pisteitä, sinun kannattaa hakea oikaisua.

Jos olet jättänyt ln 2:n likiarvon sijoittamatta, voit vaatia oikaisua seuraavilla perusteilla: ”Pääsykokeen arvostelu perustuu lukion oppimäärään ja lukiossa opetetaan, että vastaukseksi kuuluu antaa tarkka arvo eikä likiarvoa, jos se vain on mahdollista. Likiarvo annetaan vastaukseksi silloin, kun laskun lähtöarvona on mittaustuloksia, jotka ovat myös likiarvoja. Tämän tehtävän kohdalla näin ei kuitenkaan ole. Koska likiarvon antamista ei erikseen pyydetä, on vastaukseksi annettava tarkka arvo. Virallisen vastausanalyysin ratkaisu on siis virheellinen, ja tarkan arvon antamisesta kuuluu saada täydet pisteet.” Tähän voi myös laittaa perusteluksi sopivan lainauksen lukion fysiikan kirjasta tai pitkän matematiikan kirjasta.

Jos olet lisäksi jättänyt laventamatta TBTA:lla, ja antanut vastaukseksi yllä olevan kuvan ensimmäisen lausekkeen, sinun kannattaa lisäksi perustella vastauksesi seuraavasti: ”Vastaus kuuluu esittää mahdollisimman sievennetyssä muodossa. Antamani muoto on sievempi kuin vastausanalyysissä vastaukseksi merkitty muoto, koska siinä TB ja TA esiintyvät vain yhden kerran, kun taas vastausanalyysin vastauksessa ne esiintyvät kaksi kertaa. Samasta syystä esimerkiksi sarjaan kytkettyjen resistanssien kaava esitetään lukion oppimäärässä muodossa sievemmässä muodossa 1/Rkok=1/R1+1/R2 eikä Rkok=(R1*R2)/(R1+R2)”

Jos termejä on enemmän, on vielä helppompi huomata, että saman nimiseksi laventaminen ei suinkaan välttämättä tee lauseketta sievemmäksi. Esimerkiksi vastausanalyysin tavalla sievennettynä 1/a+1/b+1/c+1/d sievenisi muotoon (bcd+acd+abd+abc)/(abcd), mikä ei selvästikään ole sievempi kuin alkuperäinen lauseke.

Lisäksi voidaan perustella, että ln 2:ta ei tarvitse ottaa yhteiseksi tekijäksi, koska sulkujen auki kertominen on lukiossa yleisesti opetettu sievennystoimenpide. Esimerkiksi polynomilausekkeet sievennetään kertomalla sulut auki. Esimerkiksi, jos lukion matematiikan kirjasa pyydetään sieventämään lauseke y(x2+2x), odotetaan vastaukseksi lauseketta x2y+2xy.

Tehtävä 3

Tehtävässä 3b monet ovat kysyneet, miksi pisteitä on vähennetty, vaikka vastaus on oikein. Tällaisissa tilanteissa on yleensä ollut niin, että perustelut ovat puutteelliset tai jopa virheelliset, ja on ihan tavallista, että oikeasta vastauksesta ei anneta pisteitä, jos sitä ei ole oikein perusteltu. Useimmissa tapauksissa paras tapa yrittää oikaisua tästä tehtävästä on löytää jokin toinen saman hakukohteen koepaperi, jossa on annettu enemmän pisteitä ratkaisusta, jossa on vastaavaa vakavuusluokkaa olevia virheitä tai puutteita.

Tehtävä 4

Jos olet antanut vastauksen yhden merkitsevän numeron tarkkuudella, ja sinulta on vähennetty pisteitä pyöristyksen vuoksi, on oikaisuvaatimus aiheellinen. Vastausanalyysissä vastaus on annettu kahden merkitsevän numeron tarkkuudella, mikä on väärin, koska tehtävänannossa kirjaimilla kirjoitettu ”kymmenen” on ilman muuta yhden merkitsevän numeron tarkkuudella tunnettu arvo. Sen tulkitseminen tarkaksi arvoksi ei ole millään tavalla mielekästä.

Miinusmerkin puuttuminen on tyypillisesti vähentänyt yhden pisteen. Tästä voi yrittää oikaisua sillä perusteella, että tehtävässä kysytään varauksen suuruutta eikä merkkiä, mutta tämä ei todennäköisesti tule menemään läpi.

Tehtävä 6

Väärän vastaustarkkuuden vuoksi vähennetyistä pisteistä kannattaa yrittää oikaisua tietyissä tilanteissa. Katso tarkemmat perustelut laajennetusta vastaustanalyysistämme.

Tehtävä 8

Tässä täytyy huomata, että virallisen vastausanalyysin ratkaisu on väärä. Jos omassa koevastauksessa on tulkittu tehtävää hieman eri tavalla kuin vastausanalyysissä ja päädytty eri lopputulokseen sellaisella päättelyllä, joka on yhtä järkevä kuin vastausanalyysin tapa, voi tästä vaatia täysiä pisteitä.

Oikaisupyynnössä täytyy kuitenkin huomata, että ei pidä missään tilanteessa viitata vastausanalyysin ratkaisuun ”oikeana” ratkaisuna, koska se ei ole oikein. Sen sijasta kannattaa perustella, että vaikka oma vaikka oma ratkaisu on väärin, on vastausanalyysin ratkaisu yhtä lailla väärin ja toisaalta osoittaa, että kun vastausanalyysin ratkaisu perustellaan virheellisillä argumenteilla, niin vastaavilla virheellisillä argumenteilla voi perustella myös oman ratkaisunsa. Nämä argumentit täytyy toki miettiä huolella.

Voi myös todeta, että tasapuolisuuden vuoksi ei voida mielivaltaisesti pitää tiettyjä virheellisiä argumentteja parempian kuin toisia samalla tavalla virheellisiä. Esimerkiksi vastausanalyysissä hyväksytään vastaus, jossa S-lokuksen genotyypistä tehdään tiettyjä oletuksia. Tällöin täytyy vastaavasti hyväksyä, että M-lokuksen genotyypistä tehdään vastaava oletus, tai että S-lokuksen genotyypistä tehdään jokin muu samalla tavalla mielivaltainen oletus.

Lääkisvalmennuksen laajennetussa vastaustanalyysissä on perusteellinen analyysi siitä, mikä tehtävän 8 vastausanalyysissä on pielessä ja miten tehtävä oikeasti pitäisi ratkaista.

Tehtävä 9

HUOM! Laajennetussa vastausanalyysissä totesimme, että ”SRY-geeniä ei mainita monissa biologian kirjoissa”. Myöhemmin osoittautui, että tämä ei pidä paikkaansa, ja löysimme maininnat myös niistä kirjoista, joista emme alun perin olleet löytäneet. Tähän ei siis voi vedota oikaisussa.

Tehtävä 14

Monissa tiedekunnissa näyttää olleen sellainen käytäntö, että a-kohdassa sulamispisteiden oikea järjestys on vain yhden pisteen arvoinen ja perustelu 4 pisteen arvoinen. Kannattaa tarkistaa koepankkiimme lähetetyistä kokeista, mikä vaikuttaa olleen pisteytys sinun hakukohteessasi.

Tehtävä 15

Jos olet c-kohdassa vastannut 16 tai 15, etkä ole saanut pisteitä, sinun kannattaa hakea oikaisua. Katso perustelut Lääkisvalmennuksen laajennetusta vastaustanalyysistä.

Tehtävä 16

Lääkisvalmennuksen laajennetussa vastaustanalyysissä on esitetty toinen vastaus, joka pitää myös hyväskyä a-kohdassa.

b-kohdassa pisteytys on herättänyt monissa ihmetystä. Yleinen linjaus on ilmeisesti ollut se, että ylempi rivi on ollut 3 pisteen arvoinen ja alempi rivi 8 pisteen arvoinen.

Tehtävä 17

Tässä tehtävässä on hyvin monella hakijalla realistinen mahdollisuus jopa 14 lisäpisteeseen oikaisupyynnön kautta.

Laajennetussa vastausanalyysissämme olemme esittäneet ”virheellisen” ratkaisutavan, jonka kohdalla voi yrittää oikaisua. Olemme nyt oikaisupyyntöneuvonnan yhteydessä miettineet tätä uudelleen moneen kertaan ja tulleet siihen tulokseen, että tämä virheellinen tapa on itse asiassa täysin oikein, ja pitäisi hyväksyä täysien pisteiden arvoisena, koska se on täysin tehtävänannon mukainen. Näyttää kuitenkin siltä, että tällä tavalla tehty ratkaisu on kaikissa tiedekunnissa arvioitu 0 pisteen arvoiseksi. Jos olet tehnyt tehtävän 17b tällä virheellisellä tavalla, tai jollain saman kaltaisella tavalla, sinun kannattaa ehdottomasti yrittää oikaisua, koska voit saada jopa 14 lisäpistettä pääsykokeeseesi.

Seuraavassa perustelut, joita sinun kannattaa käyttää:

Tehtävänannossa on sanottu, että entalpian muutos on käytännössä verrannollinen hiiliatomien lukumäärään sekä a- että b-kohdan tapauksessa. Vastausanalyysissä b-kohta on kuitenkin ratkaistu tehtävänannon vastaisesti niin, että on tehty oletus lineaarisesta riippuvuudesta eikä verrannollisuudesta. Verrannollisuus tarkoittaa nimenomaan riippuvuutta, joka on A:n ja B:n välillä muotoa A=kB. Muotoa A=kB+c olevaa riippuvuutta sanotaan lineaariseksi riippuvuudeksi, ja verrannollisuus on sen erikoistapaus (ks. esim. https://fi.wikipedia.org/wiki/Verrannollisuus). Lineaarista riippuvuutta voidaan kutsua verrannollisuudeksi vain silloin, kun c=0.

Lukion fysiikan oppimäärään kuuluu mittaustulosten käsittely, ja lukiossa opetetaan, että mittaustulokset voivat poiketa todellisista arvoista. Lukiossa opetetaan, että useita mittaustuloksia keskiarvoistamalla saadaan tarkempi arvio mitatusta suureesta. Lisäksi lukiossa opitaan, että matemaattiset mallit eivät yleensä kuvaa luonnonilmiöitä eksaktisti, vaan antavat ainoastaan likimääräisiä tuloksia.

Ratkaisu, jossa on tehtävänannon ohjeiden mukaisesti sovellettu verrannollisuutta ja käsitelty mittaustuloksia lukion opetussuunnitelman mukaisella tavalla, täytyy hyväksyä täysien pisteiden arvoisena.

Jos tällä tavoin perusteltu oikaisupyyntö ei tuota tulosta, suosittelen valittamista halllinto-oikeuteen.

Keskustelu