Hammaslääketieteelliset

Yleistä hammaslääketieteellisistä

Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto on laajuudeltaan 330 opintopistettä, ja sen suunniteltu kesto on 5,5 vuotta. Viimeiset kuusi kuukautta on varattu laajalle, syventävälle käytännön harjoittelulle, ja tutkinto sisältää muutenkin runsaasti käytännön harjoittelua (yhteensä n. 70 opintopisteen edestä). Ensimmäisinä vuosina hammaslääketieteen opiskelijat suorittavat osittain samoja perusopintoja yleislääketieteen opiskelijoiden kanssa. Hammaslääketieteen lisensiaatin perustutkinto on kaikille sama, mahdollinen erikoistuminen tapahtuu vasta aikaisintaan kahden päätoimisen työskentelyvuoden jälkeen. Erikoistumisaloja on tällä hetkellä viisi. Suomessa hammaslääketiedettä voi opiskella Helsingissä, Turussa, Kuopiossa ja Oulussa.

Jatko-opinnot

Ammatillinen jatkotutkinto on mahdollista suorittaa seuraavilta aloilta:

 • Kliininen hammashoito
 • Hammaslääketieteellinen diagnostiikka
 • Hampaiston oikomishoito
 • Terveydenhuolto
 • Suu- ja leukakirurgia

Tieteellinen jatkotutkinto puolestaan on hammaslääketieteen tohtori

Helsingin yliopiston hammaslääketieteen lisensiaattikoulutus

Hammaslääketieteen lisensiaatin opinnot on järjestetty etukäteen laadituksi runkosuunnitelmaksi, jota opiskelijat noudattavat. Kuten yleislääketieteenkin puolella, ensimmäiset kaksi vuotta muodostavat prekliinisen vaiheen, joka painottuu teoriaopintoihin. Kolmannesta vuodesta eteenpäin alkavat kliiniset opinnot, joissa saadaan eri oppialojen teoreettista opetusta, simulaatioita, demoja sekä päästään osallistumaan potilastöihin.

Helsingin yliopistossa hammaslääketieteen lisensiaattiopiskelija saa valita vuosina 1-4 yhteensä 20 opintopisteen edestä valinnaisia opintoja, 5 op joka vuosi.

Lisensiaatin tutkintoon kuuluu:

 • Aineopintoja
 • Valinnaisia opintoja
 • Kieli- ja viestintäopintoja (10 op)
 • Tieto- ja viestintätaitojen opintoja (5 op)
 • Syventäviä opintoja, mukaan lukien 20 opintopisteen opinnäytetyön
 • Harjoittelua opinnoissa ja työelämässä

Helsingin yliopistossa hammaslääketieteen lisensiaattiopiskelijan on mahdollista hakea jo ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen mukaan tiedekunnan tutkijalääkäriohjelmaan. Siinä hän työskentelee kesäisin tutkijaryhmässä ja suorittaa näiden töiden myötä hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon ohella tohtorintutkintoon johtavia opintoja. Ohjelmaan valitaan vuosittain noin kymmenen opiskelijaa hammas- ja yleislääketieteen opiskelijoista. Ohjelma tarjoaa laadukasta tutkijankoulutusta kansainvälisesti arvostetussa opiskeluympäristössä.

Helsingin yliopistosta löytyy myös Suun terveystieteen tohtoriohjelma, FINDOS (Finnish Doctoral Program in Oral Sciences)

Hyödyllisiä linkkejä

Hammaslääketieteen lisensiaatin koulutusohjelma
Hammaslääketieteen lisensiaatin opinto-opas
Helsingin yliopisto

Turun yliopiston hammaslääketieteen lisensiaattikoulutus

Turussa hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto muodostuu:

 • Keskeisistä opinnoista, jotka muodostuvat pakollisista oppiaineiden perus- ja aineopinnoista, 197 op
 • Kliinisistä hoitoharjoitteluista, 43 op
 • Syventävistä opinnoista, 60 op
  • Tieteellisen ajattelun lähtökohdat, 8 op
  • Kieli- ja viestintäopinnot, 8 op
  • Opinnäytetyö, 20-40 op
  • Valinnaiset opinnot, 4-24 op
 • Syventävistä käytännön harjoitteluista, 30 op

Ensimmäisenä vuonna käydään jonkin verran yleisiä lääketieteen opintoja samoilla kursseilla kuin lääketieteellisenkin opiskelijat (mm. solu- ja kudosbiologia, varhainen yksilönkehitys, sisäelimistön toimintaa ja rakennetta), mutta jo ensimmäisenä vuonna päästään käsiksi oman alan opintoihin mm. kursseilla: hampaiden muoto ja toiminta sekä purentaelimistön anatomia ja toiminnan perusteet. Myös toisena opiskeluvuotena paneudutaan vielä yleisiin lääketieteen opintoihin.

Kolmannesta vuodesta eteenpäin opinnot alkavat painottua enemmän hammaslääketieteeseen, ja siitä alkaa myös kliininen vaihe. Kliiniseen vaiheeseen kuuluu runsaasti harjoitteluja terveyskeskus- ja sairaalaympäristöissä, ja tässä vaiheessa opittuja asioita päästään hyödyntämään käytännössä ja syventämään entisestään.

Turusta löytyy kaksi tutkijalinjaa, Kliininen tutkijalinja (30 op) sekä Biolääketieteen tutkijalinja (40 op), jotka opiskelija voi valita, mikäli tutkijantyö kiinnostaa häntä

Hyödyllisiä linkkejä

Hammaslääketieteen laitos
Hammaslääketieteen opinto-opas
Turun yliopisto

Itä-Suomen yliopiston hammaslääketieteen lisensiaattikoulutus

Itä-Suomen yliopiston hammaslääketieteen lisensiaatin koulutus tapahtuu Kuopion kampuksella, niin kuin kaikki muutkin Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tarjoamat koulutukset. Kuopion kampus on hyvin poikkitieteellinen, ja tarjoaa näin avoimen ja innostavan oppimisympäristön, jossa päästään tekemisiin myös muiden tieteenalojen opiskelijoiden kanssa.

Kuopiossa hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto on jaettu erillisiin opintojaksoihin, joilla opiskellaan selkeitä kokonaisuuksia. Opintojaksot päättyvät yleensä loppukuulosteluihin. Rakenteellisesti opinnot jakautuvat:

 • Pakolliset opinnot 270 op
 • Valinnaisia 10 op (suoritetaan vuosina 1 & 2 prekliinisessä vaiheessa)
 • Opinnäytetyö 20 op
 • Syventävät harjoittelut 30 op

Pakolliset opinnot sisältävät niin yleisiä lääketieteen opintoja (mm. ihmisen anatomiaa ja fysiologiaa, yksilönkehitystä ja hätäensiapua), hammaslääketieteen opintoja (mm. suun ja hampaiden anatomiaa, suun terveyttä, hammasradiologiaa) sekä yleisiä opintoja (mm. fysiikkaa hammaslääketieteen opiskelijoille, kieliopintoja, viestintäopintoja).

Prekliininen vaihe kestää kaksi ensimmäistä vuotta, ja on teoriapainotteisempaa. Prekliinisessä vaiheessa myös tutustutaan hammaslääkärin ammattiin muun muassa vierailukäynneillä.

Kliininen vaihe alkaa kolmannesta vuodesta, ja se tuo mukanaan mm. säännöllistä simulaatio-opetusta. Kolmannen vuoden keväällä, kun opiskelijan taidot on todettu riittävän hyviksi, hän pääsee aloittamaan potilaiden hoitamisen opetusklinikalla.

Hyödyllisiä linkkejä

Itä-Suomen yliopiston hammaslääketieteen yksikkö
Opiskelu hammaslääketieteellisessä
Opinto-opas
Itä-Suomen yliopisto

Oulun yliopiston hammaslääketieteen lisensiaatin koulutus

Prekliininen vaihe sisältää yleisiä lääketieteen opintoja takaamaan riittävät lääketieteelliset perustaidot. Lisäksi prekliinisessä vaiheessa päästään jo hieman tutustumaan omaan alaan kursseilla, jotka käsittelevät syventävästi kasvojen ja suun alueen normaalia kehitystä ja toimintaa.

Oulussa hammaslääketieteen kliinisen vaiheen teoriaopetus ja osa prekliinisen vaiheen opetuksesta on jaettu kuudeksi kokonaisuudeksi, juonneopetuksiksi. Juonteet on hajautettu eri lukuvuosille selkeiksi omiksi kokonaisuuksiksiin, jotka syvenevät vuosi vuodelta ja joiden tavoitteena on tarjota opiskelijalle mahdollisimman laaja käsitys kyseisestä aihepiiristä. Nämä juonteet ovat:

 • Hammaslääkärin perustiedot ja -taidot
 • Suusairaudet ja terveys
 • Purennan kuntoutus
 • Kirurgiset perustiedot ja -taidot
 • Kasvu ja kehitys
 • Tieteelliset perustiedot ja -taidot

Kliinisessä vaiheessa opiskelija pääsee osallistumaan simulaatioharjoituksiin. Varsinainen kliininen harjoittelu toteutuu vasta viidennen vuoden keväästä eteenpäin, mutta jo neljäntenä vuonna opiskelijat osallistuvat Opetushammashoitolassa hammashoitajan vastaanotolla tehtäviin 3-vuotiaiden terveystarkastuksiin. Viidentenä vuonna kliinisen harjoittelun lisäksi opiskelijat osallistuvat lasten hammasseulontoihin ja tutustuvat vanhusten hammashoitoon terveyskeskusympäristössä.

Oulun yliopisto tarjoaa modernin oppimisympäristön. Hammaslääketieteen opetus tapahtuu Dentapoliksessa, joka on kansallisesti uniikki ympäristö, ja jossa yhdistyy yliopiston hammaslääketieteen opetus, kaupungin hammashoito sekä ammattikorkeakoulun suuhygienistikoulutus. Oulun simulaatiosalina taas toimii Fantom-Sali, jossa simulaatioita päästään tekemään 3D-teknologian avulla.

Tutkinnon rakenne Oulussa:

 • Yleisopinnot 19 op
 • Kieliopinnot 6 op
 • Perusopinnot 92 op
 • Aineopinnot 67 op
 • Syventävät opinnot 76 op
 • Kliininen harjoittelu 40 op
 • Syventävä harjoittelu 30 op

Viimeiset puoli vuotta opiskelija toimii harjoittelijana terveyskeskuksen hammashuollossa (syventävä harjoittelu).

Hyödyllisiä linkkejä

Oulun yliopiston hammaslääketiede
Opinto-opas
Oulun yliopisto

Mikäli haluat päästä vertailemaan, minkälainen prosenttiosuus pääsykokeen pisteistä täytyi sisäänpääsemiseksi missäkin yliopistossa saada, klikkaa tästä